Samhandlingsarenaer for barn og unge

Her er en oversikt over møter som bli arrangert mellom ulike fagpersoner i Sauda kommune. Dette er samhandling på både individnivå og systemnivå.

Foreldremøter i barnehager og skoler

Hvem deltar: Foreldre/foresatteog ansatte i barnehager/skoler

Type møte: Systemmøte, informasjonsmøte

Tema: Etter behov i kommunen og i hver barnehage/skole, gruppe/klasse

Disse kan delta ved behov: helsestasjonen, PPT, barneverntjenesten og barne- og familieteam

 

 

 

BTI møter på skoler og barnehager

Hvem deltar: foreldre, pedagog i barnehage/skole, styrer/rektor, kontaktperson i barnehage/skole fra PPT, barneverntjenesten, barne- og familieteam og helsestasjonen

Type møte: Individsaker

Tema: Etter behov fra hver barnehage/skole

Nivå: Individnivå og tjenestenivå

Ansvarsgruppemøter for barn/ungdom med IP og/eller vedtak

Hvem deltar: de som kan være aktuelle er: foreldre/foresatte, pedagog, PPT, barnevern, fysioterapeut, helsestasjon

Type møte: samhandlingsmøte rundt enkeltmennekser

Tema: Ansvargruppe for personar med IP- individuell plan og/eller vedtak

Nivå: Tjenestenivå

 

Ledermøter for styrere og for rektorer- utvikling og systemsarbeid

Hvem deltar: Stryere fra kommunal og privat barnehagen, rektor, pedagogisk veileder for barnehage og grunnskole, kommunalsjef for oppvekst, kultur og intro

Type møte: Utviklingsmøte, systemmøte

Tema: Kvalitetsutvikling i barnehage og skole

Nivå: Tjenstenivå

 

Overgangsmøter barnehage- barneskole

Hvem deltar: Pedagog i barnehage  og skole

Type møte: samhandlingsmøte rundt gruppe og enkelt barn (med samtykke) som skal begynne på skolen

Tema: Hvordan sikre en god overgang for enkelt barn, husk samtykke

Nivå: Tjenestenivå

 

 

Overgangsmøte barneskole- ungdomsskole

Hvem deltar: Pedagog på barneskole  og ungdomsskole

Type møte: samhandlingsmøte rundt klasse og enkelt barn (med samtykke) som skal begynne på ungdomsskolen, fokus på sosialt og læring

Tema: Hvordan sikre en god overgang for enkelt barn, husk samtykke

Nivå: Tjenestenivå

Kommunalt skoleeigerforum, Rogaland og nordfylket

Hvem deltar: Kommunalsjef for oppvekst

Type møte: Systemmøte

Tema: Arbeidsgiverrollen, systemarbeid, kompetanseutvikling

Nivå: Kommunenivå

Kommunalt barnehageeierforum, Rogaland og nordfylket

Hvem deltar: Kommunalsjef for oppvekst

Type møte: Systemmøte

Tema: Arbeidsgiverrollen, systemarbeid, kompetanseutvikling

Nivå: Kommunenivå

Nettverks for BTI- kommuuner i helse Fonna området

Hvem deltar: Prosjektlederne i BTI kommunene i Helse Fonna området med samarbeidsparter

Type møte: Systemmøte

Tema: Hvordan kan kommunene samhandle bedre for barn/ unge og familier det er knyttet en uro til

Nivå: Kommunenivå

 

Koordinerende team

Hvem detar: Leder tildelingskontoret, representanter fra legetjenesten, rus og psykisk helse, barneverntjenesten, enhet for tilrettelagte tjenetser, NAV, hjemmesykepleien, fysioterapitjenesten og helsestasjon.

Type møte: Samhandligsmøte

Tema: Felles kompetanseheving, individretta saker som har behov for lagvaring og kordinerte tjenester

Nivå: Enhetsnivå

Psykososialt kriseteam

Hvem detar: Kommuneoverlege, psykiatrisk sjukepleiar / vernepleiar, barne- og familierettleiar, barnevernsleiar, prest, diakon, og politi
Type møte: Tverrfagleg gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved psykososial oppfølging ved akutte kriser.

Tema: Etter behov

Nivå: Kommunenivå