-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonens oppgaver er:

 • Å støtte dere i rollen som foreldre
 • Følge barnets vekst og utvikling sammen med dere
 • Gjennomføre vedtatt program for helseundersøkelser og vaksinasjoner av barnet
 • Formidle kontakt til andre hjelpeinstanser dersom det er behov for det

På helsestasjonen jobber helsesykepleier, lege og jordmor.

Er du innflytter til kommunen?

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med oss.

 

Program

Alder
Program
Vaksine (antall)
1-3 dager Hjemmebesøk av jordmor
7-10 dager Hjemmebesøk av helsesykepleier
4 uker Individuell konsultasjon med helsesykepleier
6 uker Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege 1
3 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 3
5 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 2
6 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege
8 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
10 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
12 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege 2
15 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 1
17-18 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
2 år Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege
4 år Individuell konsultasjon med helsesykepleier

 

Tilbud om barselgruppe

 • Ca. 4 uker med jordmor
 • Ca. 3 måneder med helsesykepleier
 • Ca. 4 måneder med fysioterapeut
 • Ca. 8 måneder med helsesykepleier

Telefon: 52 78 60 30

Skolehelsetjeneste 5-20 år

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen.

Det gis tilbud om

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Helseundersøkelser
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom formidler kontakt med skolelege eller henvisning til andre instanser når det er behov for det.

Program for helsearbeidet på skolene

1. klasse:
 • Helsestund med elevene
 • Helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier og lege
 • Spørreskjema til hjemmet
 • Foreldremøte: Informere om skolehelsetjenesten samt tema om kost, søvn og trivsel, fysisk aktivitet
2. klasse:
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • Informasjon om vaksinen + samtykkeskjema
 • Helsestund om kosthold og tannhelse v/helsesykepleier
3. klasse:
 • Helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier
 • Høydemål og vekt. Syn og hørselsundersøkelse v.b
 • Spørreskjema til hjemmet
 • Helsestund om bl.a tema, følelser, kropp + film «barn skal vite»
5. klasse:
 • Informasjon om pubertetsutvikling i gruppe / klasse
6. klasse:
 • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 • Informasjon om vaksinen
 • Undervisning ved SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep
7. klasse:
 • Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)
 • Informasjon om vaksinen + samtykkeskjema
 • Evt. helsestund om trivsel, vennskap, identitet, overgang til ungdomsskulen etc.
8. klasse:
 • Foreldremøte: Informasjon til foreldre om skolehelsetjenesten, samt tema kosthold, søvn, fysisk aktivitet mm
 • Individuell helsesamtale med elevene. Vekt og høydemål
9. klasse:
 • Oppfølging ved behov
10. klasse:
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrix-polio)
 • Informasjon og samtykkeskjema til foresatte
 • Undervisning om prevensjon og seksualitet v/helsesykepleier og jordmor
 • Tilbud om besøk på HFU (Helsestasjon for ungdom)

 

Ansatte i skolehelsetjenesten:
 • Helsesykepleier/fagkoordinator Ragnhild Helen Roth, Sauda Ungdomsskule
 • Helsesykepleier Monica Mo, Austarheim skule
 • Helsesykepleier Kari Lagarhus Iversflaten, Fløgstad skule
 • Helsesykepleier Tone R. Birkeland, Risvoll skule
 • Jordmor / fungerende helsesykepleier Torunn Djuvik, Sauda Vidaregåande skule
 • Helsestasjonslege Qaiser Shahzad

Åpningstider

Sauda videregåande skule
onsdag kl 8.30 – 13.30
Sauda Ungdomsskule
mandag kl. 9.00 – 13.00 og onsdag kl. 12.00 – 14.00
Austarheim skule
torsdag kl. 09.00 – 14.00
Fløgstad skule
mandag kl. 09.00 – 14.00 og torsdag kl. 09.00 – 11.00
Risvoll skule
torsdag kl. 09.00 – 14.00

Helsestasjon for ungdom 13- 20 år

På helsestasjonen kan du møte jordmor, helsesykepleier og lege som gir råd og hjelp.

Helsestasjon for ungdom er et gratis drop-in tilbud til ungdom mellom 13-20 år, og er et tillegg til skolehelsetjenesten. Hit kan man komme om man har behov for å prate med noen om hvordan man har det, om prevensjon, seksuell helse eller andre helsespørsmål.

Vanlige tema

 • Problemer på skolen/hjemme/med venner/kjæreste
 • Tristhet, ensomhet, sorg, søvnvansker, skolefravær, mobbing
 • Slanking og spiseforstyrrelser, selvskading
 • Spørsmål i forhold til seksualitet, kropp, menstruasjon
 • Fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon
 • Testing for kjønnssykdommer

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom formidler kontakt med skolelege eller henvisning til andre instanser når det er behov for det.

Telefon: 52 78 60 30

Barnevern

Indre Ryfylke barnevern har interkommunal beredskap som dekker Suldal og Sauda kommune. Barnevernet gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge blir sikret omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Barnevernet sitt arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte slik at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men de har også plikt til å gripe inn om dette ikke nytter.

Telefon dagtid: 52 78 60 30

Vakttelefon etter klokken 15.00:  469 42 992

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særlig tilrettelegging. Formålet er at de skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PPT skal være en viktig del av laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at barna og elevene får den hjelp de trenger. PPT skal bidra til å forebygge utfordringer i barnehage – og skole, og være med på å tilpasse tilbudet til mangfoldet i barne- og elevgruppa.

PPT skal og  bidra i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling der barnehage, skole og PPT sammen kan finne gode løsninger, slik at alle barn og unge skal oppleve en inkluderende opplæring i skole og barnehage.

PPT skal sammen med skole og barnehage bidra til at kvaliteten på det ordinære tilbudet/opplæringen og det spesialpedagogiske tilbudet blir bedre.

Dersom barn i barnehage eller elever i  skolen har et særlig behov  for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i en periode, skal PPT sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering.

Fysioterapi og ergoterapi

Veiledning av lærere, foreldre og barnet i bevegelsesutredning og oppfølging.

 

Barne- og familieteamet

 • Gratis tilbud til foreldre og ungdom som har utfordringer.
 • Foreldreveiledning og samtaler ved behov.
 • Kartlegging og oppfølging av familiens/ungdommens vansker.
 • Bistå med videre hjelp og behandling lokalt eller i spesialisthelsetjenesten.

Telefon: 52 78 60 74/986 43 178