Nivå 0 Trinn 1

Definer uroen for et barn

 • Når du har uro for et barn/ungdom, gruppe eller klasse, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner, før du tar saken videre.
 • Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

Tidsfrister – tidlig innsats:

 • Tror du allerede nå at uroen din kan være knyttet til barn/ungdoms psykososiale miljø i barnehage eller skole, husk fristen på en uke for å dele uroen din med foresatte og opprette aktivitetsplan i Stafettloggen.
 • For annen uro skal foresatte kontaktes innen 4 uker.
 • Barn/ungdom skal også være involvert i samarbeidet, tilpasset alder.

Pedagogisk analyse:

 • Bruk gjerne pedagogisk analyse  for å jobbe strukturert med uroen du har.
 • Analysen gjennomføres sammen med kollegaer på avdelingen/ i klassen, eller i andre fagteam.
 • På dette nivå skal den pedagogiske analysen ikke omhandle tiltak, kun beskrivelse av overordnet mål – datagrunnlag – formulering av utfordring – konkret målformulering – opprettholdende faktorer.
 • For å sikre en faktabasert analyse er det lurt å hente inn datagrunnlag:
  • I hvilke situasjoner oppstår uroen du har?
  • Er det spesielle aktiviteter, timer, tidspunkt på dagen/i løpet av uken?
  • Hvor ofte skjer det som gir deg uro?
  • Er det likt/ulikt etter hvem barn/ungdom er sammen med?
   • Barn/ungdom de er sammen med.
   • Voksne de er sammen med.
 • Be gjerne om hjelp fra en kollega til å gjennomføre kartlegginger som gir dere et faktagrunnlag.

Verktøy:

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del uroen med lederen din

 • Be om et møte med lederen din ved første anledning, og del uro med han/hun.
 • Informer om hva du har uro rundt, og eventuelle fakta dere har funnet ut gjennom arbeidet med pedagogisk analyse.
 • Reflekter gjerne videre sammen med leder rundt den pedagogiske analysen og de opprettholdende faktorer.
 • Vurder også om det bør gjennomføres flere/andre kartlegginger, observasjoner eller samtaler for å få mer fakta om den uroen du opplever.
 • Når eventuelt andre kartlegginger er gjennomført, drøfter du nye funn med lederen din.
 • Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del uroen med barnet/ungdommen og foresatte

 • Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med foresatte og barnet/ungdommen.
 • Gjelder det en gruppe eller klasse, må det vurderes om samtalene kan gjennomføres i gruppe eller individuelt.
 • Ha dialog med barnet/ungdommen om den videre prosessen. De skal som hovedregel være informert om kontakt med foresatte, før det blir tatt kontakt. Barn/ungdom skal vite hva du sier og når.
 • Om barn/ungdom motsetter seg at du tar kontakt med foresatte, må du fortelle at dette er noe du har en plikt til å gjøre når du vurderer dette som nødvendig.
 • Har du gjennomført kartlegginger, observasjoner eller samtaler beskriver du funn for barn/ungdom og foresatte på en løsningsorientert måte. Dette innebærer at du deler tanker om hvordan barnet/ungdommen kan få det bedre, er interessert i å høre deres tanker og unngår sammenligninger med andre.

Tidlig innsats:

 • Tror du allerede nå at uroen din kan være knyttet til barn/ungdoms psykososiale miljø i barnehage eller skole, husk fristen på en uke for å dele uroen din med foresatte og opprette aktivitetsplan i Stafettloggen.
 • For annen uro skal foresatte kontaktes innen 4 uker.
 • Husk at tidlig innsats ofte muliggjør enklere og mer effektive tiltak.

Medvirkning:

 • Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Samhandling med andre hjelpetjenester

 • Det kan det være lurt å rådføre seg med hjelpetjenester allerede på dette nivå. Dette er noe dere selv vurderer.
 • På dette nivå er det PPT og helsestasjon som er de aktuelle hjelpetjenester.
 • Foresatte skal gi samtykke til at dere kan rådføre dere med andre hjelpetjenester om det gjelder et enkelt barn eller ungdom.
 • Gjelder det gruppe/klasse kan kontakt med hjelpetjenester opprettes uten samtykke.
 • Foresatte må bli informert om at det er behov for hjelp og tiltak i gruppen/klassen.
 • Kontakt med hjelpetjenester skal alltid skjer i samråd med leder.

PPT:

 • PPT skal alltid være den første hjelpetjeneste barnehage og skole tar kontakt med.
 • For andre hjelpetjenester skal kontakt med PPT også gå via barnehage/skole.
  • Andre hjelpetjenester kontakter barnehage/skole, etter samtykke fra foresatte for å få et samarbeid mellom barn/ungdom, foresatte, hjelpetjeneste og PPT.
  • Dette innebærer at PPT ikke tar i mot direkte henvisninger fra andre hjelpetjenester.
  • PPT kan selvsagt konsulteres for generelle råd.
 • PPT vil kunne bidra med flere/andre perspektiv i den pedagogiske analysen, med kartlegging av miljøfaktorer, vurdere opprettholdende faktorer og utprøving av tiltak.

Helsestasjon:

 • På dette nivå kan også helsestasjonen være en god refleksjonspart for å vurdere om det er behov for videre tiltak.
 • Det kan være nyttig at barnehage/skole, PPT og helsesykepleier tenker sammen om gode løsninger.
 • En må sikre samordnet innsats om flere hjelpetjenester jobber for å hjelpe barn/unge med samme utfordring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Grunn til videre oppfølging?

 • I den nødvendige samtalen blir det drøftet med barnet/foresatte om det er grunn til videre oppfølging.
 • Gjennom samtale med gruppe/klassen, kommer det også frem om det er nødvendig med flere tiltak.
 • Eventuelt samarbeid med hjelpetjenester kan også hjelpe dere til å få klarhet i om det er rett med videre tiltak.
 • Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen.
 • Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

 

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 6

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Systemarbeid - stafettlogg

Systemrettet arbeid

 • Så langt som mulig prøver en å finne løsninger som hjelper barn/ungdom, gruppe/klasse gjennom systemrettet arbeid.
 • Systemrettet arbeid innebærer mindre og større endringer av praksis for å gi barn og ungdom opplevelsen av å være personlig, sosialt og læringsmessig inkludert i fellesskap med andre.

Stafettloggen

 • For å hjelpe det enkelte barn eller ungdom, benytter Sauda kommune en elektronisk logg, Stafettloggen.
 • Denne skal sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet.
 • Informer om, og få signert et samtykke av foresatte til oppretting av logg. 
 • Den faginstans som er mest sammen med barn/ungdom der tiltak skal gjennomføres, skriver i Stafettloggen. Dette er gjerne kontaktlærer eller pedagog, men det kan også være andre hjelpetjenester. Vi kaller den som skriver for Stafettholder. Stafettholder legger inn tiltak for alle tjenester.
 • Stafettholder vil, sammen med foresatte, ha innsyn i alle tiltak fra hjelpetjenestene. Hjelpetjenestene vil bare ha innsyn i tiltak som de selv står ansvarlig for. 
 • NB! Ved oppstart av en Stafettlogg må du først laste opp en bekreftelse på mottatt samtykke fra foresatte. Du finner en ferdig mal for dette i verktøykassen.
 • Du må også ha personnummer til barn/ungdom.

Opprett logg – trykk her.

Dokumentasjon systemsak:

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Samhandling med andre hjelpetjenester

 • Det er mulig å søke veiledning og råd hos andre tjenester/avdelinger også på nivå 1. Samarbeidet er, som på alle nivå, dialogbasert.
 • Det er sammen en kan finne de gode løsningene for å hjelpe barn/ungdom som har det vanskelig.
 • Husk å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.
 • For gruppe eller klasse er ikke samtykke fra foresatte nødvendig.
 • Foresatte har rett til å få informasjon om det er endringer i miljøet til barn/unge i barnehage/skole.
 • De har også rett til å få vite hva som gjøres for å bedre miljøet, og de bør bli involvert i arbeidet.
 • PPT skal alltid være den første hjelpeinstans barnehage og skole kontakter for å få hjelp.
 • Andre hjelpetjenester kan bli involvert som følge av samarbeidet med PPT.
 • Det kan være nyttig at barnehage/skole, PPT og helsesykepleier jobber sammen om å finne gode løsninger, i samarbeid med barn/ungdom og foresatte.
 • Et samarbeid om den pedagogiske analysen og videreutvikling av denne, for å finne de beste inkluderende tiltak, kan være en konkret arbeidsform.
 • Partene har ulik kompetanse som kan utfylle hverandre. Det er viktig at vi sikrer at det ikke skjer tilsvarende tiltak og innsats fra ulike tjenester, uten at de vet om hverandre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Skap felles forståelse

 • Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barn/ungdom og egen tjeneste, der dere sammen definerer hva som ser ut til å være strevsomt for barnet/ungdommen.
 • Dere blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen.
 • Tilsvarende blir gjort om det gjelder en gruppe eller klasse.
 • Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste.
 • Deltar ikke barn/ungdom i dette møtet, avklares her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer, og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.
 • Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer.
 • Som hovedregel skal foresatte også bidra med et tiltak, felles innsats mot felles mål.
 • Forbered evalueringsmøtet.
 • Husk at barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barn/ungdoms meninger skal vektlegges.
 • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barn/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Evalueringsmøte

 • På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.
 • Det er tre mulige utfall av evalueringen:

Utfall 1:

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
   – Avslutt loggen.

Utfall 2:

  • Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
   Eller
  • Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
   Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

Utfall 3:

  • Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
  • Dere ser behov for hjelp fra flere/andre eksterne tjenester og drøfter videre innsats i neste oppsatte BTI- møte.
  • Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Medvirkning:

 • Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

BTI- møte oppstart

 • BTI- møte: Flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.
 • Gjennomfør BTI- møte med foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to.
 • Det er viktig at den som arbeider tettest med barn/ungdom deltar i møtet. Det er naturlig at kontaktlærer eller pedagog deltar.
 • Presenter hva dere har en uro for.
 • Rektor/styrer leder møtet, bruk møtemalen dere finner i verktøy: Gjennomføring BTI- møter
 • Gjelder uroen en gruppe eller klasse gjennomføres BTI-møte uten foresatte. Navn skal ikke nevnes i et slikt møte, om det ikke er hentet inn samtykke fra aktuelle foresatte.

Dokumentasjon:

 • Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.
 • Referat legges inn i Stafettloggen i individsaker.
 • For gruppe eller klasse skrives referat i ordinært dokumentasjonssystem.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

BTI- møte – planlegg tiltak

 • Når saken er presentert  for og belyst av representantene i BTI- møte, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak.
 • Det er hjelpetjenestene selv som definerer hvilke tiltak de kan bidra med. De ulike partene som har behov for hjelp bestemmer hvilke tiltak de vil prøve ut.
 • Som hovedregel skal det alltid være et tiltak som foresatte bidrar med inn i arbeidet, i tillegg til tiltak som gjennomføres av aktuelle tjenester.
 • Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen. Få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.
 • Til slutt i tverrfaglig møte avtaler dere tidspunkt for neste møte.
 • I neste møte er de partene som er involvert i tiltakene som møtes. Barn/ungdom, foresatte og de aktuelle hjelpetjenester. Vi kaller disse oppfølgingsmøtene for loggmøter.
 • I loggmøtene har de dialog om prosessen slik den fremkommer i Stafettloggen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

 • Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer.
 • Forbered et loggmøte der dere skal evaluere tiltak.
 • Husk at barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barn/ungdoms meninger skal vektlegges.
 • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barn/ungdom i forkant av evalueringen, for å få deres egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

 • Gjennomfør et loggmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barn/ungdoms situasjon har endret seg.
 • Få med barn/ungdoms opplevelse av endring. Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barn/ungdoms meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om vegen videre

 • På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.
 • Det er tre mulige utfall av evalueringen:

Utfall 1.

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
   – Avslutt loggen.
 •  Utfall 2.
  • Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter, eller
  • Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
   Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

Utfall 3.

  • Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
  • Drøft aktuelle videre samarbeidspartnere i samarbeid med foresatte og barn/ungdom. Foresatte må gi samtykke til samarbeid med disse.
  • Lag henvisning/melding til de aktuelle tjenester, og kall dem inn til møte på nivå 3.  Stafettholder sikrer korrekt henvisning/melding.

Medvirkning:

NB! Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuell instans

 • Stafettholder og foresatte/barn/ungdom presenterer det barn/ungdom strever med for aktuell tjeneste.
 • Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.
 • Gjelder det gruppe/klasse blir foresatte informert om arbeidet og samarbeidet.
 • Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen.
 • Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat.
 • Avklar hvem som kaller inn til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

 • Aktuell instans legger fram plan for videre tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.
 • Avtal tid og inviter til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

 • Avtalt plan blir iverksatt og gjennomført på aktuelle arenaer.
 • Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

 • Evaluer om barn/ungdoms situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.
 • Få med barn/ungdoms opplevelse av endring.
 • Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy