Nivå 0 Trinn 1

Definer uroen for et barn - pedagogisk analyse

 • Prøv å finne ut mest mulig om den uro du har.
 • Faktabasert tilnærming gir de beste løsninger.
 • Pedagogisk analyse i barnehage/skole

Finn ut:

 • I hvilke situasjoner oppstår den uro du har?
 • Er det spesielle aktiviteter, timer/tidspunkt på dagen/i løpet av uken?
 • Hvor ofte skjer det som gir deg uro?
 • Er det likt/ulikt etter hvem barn/unge er sammen med?
  • Barn/ungdom de er sammen med.
  • Voksne de er sammen med.
 • Ser barn/ungdom ut til å være trygg/utrygg i situasjonen?
  • Kan atferden være en strategi/et språk for det som er utrygt?

Pedagogisk analyse:

 • Bruk de fakta du har funnet som grunnlag i en pedagogisk analyse.
  • Hva er utfordringen? NB! Viktig å avgrense, løse en utfordring om gangen.
 • Gjennomfør resten av den pedagogisk analysen sammen med kollegaer.
 • Prøv ut tiltak – evaluere – justere. Tiltak på dette nivå er å se som en del av den ordinære tilpassing/justering av praksis på avdeling/i klasserommet. Disse tiltak skal ikke dokumenteres.

Hva kan støttetjenester om de har uro for barn/unge i barnehage/skole?

 • Gjelder det informasjon ansatte i støttetjenester har om barn/ungdom sitt miljø i barnehage/skole, skal du melde fra til leder i barnehagen/skolen.
 • Styrer/rektor har da en plikt til å undersøke saken/følge plan for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Tidsfrister – tidlig innsats:

 • Gjelder uroen barn/ungdom sitt psykososiale miljø i barnehage/skole er det frist på en uke for på melde fra om uro.
 • For annen uro skal foresatte blir kontaktet innen fire uker.

Verktøy:

 • I menyen til høyre finn du flere BTI-verktøy som kan være til nytte i arbeidet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del uroen med lederen din

 • Vedvarer uroen tross innsats på trinn 1, be om et møte med lederen din ved første anledning, og del uro med han/hun.
 • Informer om hva du har uro rundt, og eventuelle fakta dere har funnet ut.
 • Barnehage/skole: Det er viktig at den ansatte har startet med en pedagogisk analyse sammen med sine kollegaer, som han/hun kan legge frem for leder for videre felles refleksjoner.
  • Vurder om det bør gjennomføres flere/andre kartlegginger, observasjoner eller samtaler for å få mer fakta om den uroen du opplever.
  • Når eventuelt andre kartlegginger er gjennomført, drøfter du nye funn med lederen din.
 • Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del uroen med barnet/ungdommen og foresatte

 • Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med foresatte og barnet/ungdommen.
 • Gjelder det en gruppe eller klasse, må det vurderes om samtalene kan gjennomføres i gruppe eller individuelt.
 • Ha dialog med barnet/ungdommen om den videre prosessen. De skal som hovedregel være informert om kontakt med foresatte, før det blir tatt kontakt. Barn/ungdom skal vite hva du sier og når.
 • Om barn/ungdom motsetter seg at du tar kontakt med foresatte, må du fortelle at dette er noe du har en plikt til å gjøre når du vurderer dette som nødvendig.
 • Har du gjennomført kartlegginger, observasjoner eller samtaler beskriver du funn for barn/ungdom og foresatte på en løsningsorientert måte. Dette innebærer at du deler tanker om hvordan barnet/ungdommen kan få det bedre, er interessert i å høre deres tanker og unngår sammenligninger med andre.

Medvirkning:

 • Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Samhandling med støttetjenester

 • Samarbeid med støttetjenester på nivå 0 handler om støtte til organisasjonsutvikling/kompetanseløft.
 • God kompetanse og et godt profesjonsfaglig fellesskap (organisasjon) kan hjelpe barnehagen/skolen til å løse de utfordringer de opplever på en enda bedre måte.
 • På nivå 0 er det PPT og helsestasjonen som kan bidra som beskrevet under.

Samarbeid mellom barnehager/skoler og PPT på nivå 0:

 • PPT kan bidra med den faglige delen i det barnehage- og skolebaserte kompetanseutviklingsarbeidet.
 • PPT kan også bidra med annen kompetanseheving som kan være nyttig for å øke barnehagen/skolen sin kapasitet til å løse utfordringene de opplever.
 • PPT har en kurskatalog som viser oversikt over kompetansehevende tiltak de kan tilby.

Samarbeid mellom andre støttetjenester og PPT på nivå 0:

 • Andre støttetjenester kontakter barnehage/skole, etter samtykke fra foresatte, for å få et samarbeid mellom barn/ungdom, foresatte, støttetjeneste og PPT.
 • Dette innebærer at PPT ikke tar i mot direkte henvisninger fra andre støttetjenester.
 • PPT kan selvsagt konsulteres for generelle råd.

Samarbeid med helsestasjon:

 • Helsesykepleier kan ha informasjon og/eller et perspektiv kan være nyttig å ha i arbeidet for å jobbe faktabasert med den pedagogiske analysen.
 • Om helsesykepleier skal dele informasjon, må samtykke fra foresatte være gitt i forkant.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Grunn til videre oppfølging?

 • I den nødvendige samtalen blir det drøftet med barnet/foresatte om det er grunn til videre oppfølging.
 • Gjennom samtale med gruppe/klassen, kommer det også frem om det er nødvendig med flere tiltak.
 • Eventuelt samarbeid med hjelpetjenester kan også hjelpe dere til å få klarhet i om det er rett med videre tiltak.
 • Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen.
 • Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 6

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå  utfordringer på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Systemarbeid - individrettet arbeid - Stafettlogg

Systemrettet arbeid – å jobbe gjennom fellesskapet

 • Så langt som mulig prøver en å finne løsninger som hjelper barn/ungdom, gruppe/klasse gjennom universelle tiltak.
 • Slike universelle/systemrettede tiltak skal som hovedregel være førstevalget.
  • «Det som er bra for den ene, er ofte bra for alle.»
  • «Unngå å gjøre det spesielt det som kan gjøres universelt.»
 • Målet er å hjelpe alle barn/unge til sosial, emosjonell og faglig inkludering.
 • Allmennpedagogiske- og spesialpedagogiske tiltak må bli sett i sammenheng, dvs. de ansatte må planlegge sammen for en god og inkluderende tilpassing, organisering og gjennomføring av tilbudet/opplæringen.

Individrettet arbeid 

 • Noen ganger er det behov for å hjelpe mer direkte rettet mot et barn/en ungdom i en gruppe/avdeling/klasse. 
 • Foresatte skal være kjent med- og ha samtykket til at PPT bistår barnehagen/skolen i veiledningsarbeid rettet mot deres barn/ungdom. (Barnehagen/skolen har ansvar for å hente inn samtykket.)
 • Samtykke skal altså bli hentet inn selv om det ikke blir opprettet Stafettlogg.
 • Om det er behov for råd og veiledning av PPT i dette arbeidet, kan forenklet samtykke  for involvering av PPT bli brukt.
 • Barnehagen/skolen skal holde foreldrene informert om arbeidet, om det ikke er opprettet Stafettlogg som brukes til samhandling.

Stafettloggen – individuell digital tiltaks- og samhandlingsplan

 • Er det behov for mer strukturert og systematisk innsats med individrettede tiltak, benytter Sauda kommune en elektronisk logg, Stafettloggen, for dette arbeidet.
 • Foresatte må samtykke til at en Stafettlogg blir opprettet. Barnehagen/skolen må informere om, og få signert et samtykke av foresatte til dette. Gi informasjon om at vi bruker Stafettloggen til å dokumentere tiltak, og at foresatte vil ha fullt innsyn i denne.
  • Foresatte (ungdom over 15 år) velger i samtykket hvem som kan være samarbeidsparter i arbeidet.
 • Barnehagen/skolen kan opprette en Stafettlogg uten at noen støttetjenester er involvert i arbeidet. 
 • Stafettloggen brukes også som aktivitetsplan, jmfr. aktivitetsplikten. (Trygt og godt barnehage- og skolemiljø.)
 • Det er pedagog/lærer som er stafettholder i Stafettloggen, dvs. den som skriver i loggen.
  • Selve skrivearbeidet blir gjennomført i loggmøter. Dette skjer i felles samarbeidsmøter med involverte parter.
  • I Stafettloggen bruker en få ord, skrivearbeidet skal være enkelt.  Det er samarbeid og prosess som er viktig.
  • Stafettholder vil, sammen med foresatte, ha innsyn i alle tiltak fra støttetjenestene.
  • Støttetjenestene vil bare ha innsyn i tiltak som de selv står ansvarlig for, i den perioden tiltakene er aktive.
 • NB! Ved oppstart av en Stafettlogg må du først laste opp en bekreftelse på mottatt samtykke fra foresatte. Du finner en ferdig mal for dette i verktøykassen.
 • Du må også ha personnummer til barn/ungdom.

Opprett logg – trykk her.

Arbeid på nivå 1 er langsiktig arbeid: 

 • Arbeid på nivå 1 pågår ofte kontinuerlig. Det finnes ingen tidsfrist for hvor lenge en skal jobbe på ulike nivå.
 • Å analysere praksis, prøve ut tiltak, evaluere effektene av dette, justere ut fra evaluering, prøve ut justert tiltak/evnt. nytt tiltak osv… er et arbeid som krever tid og tålmodighet. 
 • De opprettholdende årsakene til en utfordring er gjerne flere/mange, derfor må en prøve ut et bredt spekter av tiltak som kan redusere og/eller fjerne flere opprettholdende faktorer. 
 • Så lenge en ser positive endringene som følge av tiltak, er det viktig å fortsette med innsatsen på dette nivå. Det er sjelden en kan løse hele utfordringsbildet. Det er når det er full stagnasjon i utvikling, og/eller utvikling i uønsket retning det kan være rett å gå videre til neste nivå.
 • Erfaring viser at de som står nærmest barn/unge oftest har de beste løsningene. Det er viktig at en ikke står alene i utfordringene, ingen skal eie en utfordring alene.
 • Ting tar tid, utholdenhet og tålmodighet er viktige faktorer i arbeidet.

Dokumentasjon systemsak: (Lagres i Websak)

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Samhandling med støttetjenester

 • Det er mulig å søke veiledning og råd hos andre støttetjenester på nivå 1.
 • Samarbeidet er, som på alle nivå, dialogbasert. Samskaping er arbeidsmodellen.
 • Støttetjenestene kommer inn med sitt perspektiv og sin kompetanse, og kan slik bidra til at en kommer videre i eget arbeid.
 • PPT skal være den første støttetjeneste barnehage/skole kontakter, for hjelp til sosial, emosjonell og/eller faglig inkludering for barn/unge.
 • Andre støttetjenester kan bli koplet på i det videre arbeid.

Før kontakt med støttetjenester:

 • Barnehagen/skolen ha gjennomført en pedagogisk analyse før de kontakter støttetjeneste.
 • Gjelder ønsket om hjelp fra støttetjenester en individsak, samtykke fra foresatte være hentet inn på forhånd.
 • Pedagogisk analyse og et eventuelt samtykke blir lagt frem for støttetjenesten i første møtet.

Informasjon til foresatte:

 • For gruppe eller klasse er ikke samtykke fra foresatte nødvendig.
 • Foresatte har rett til å få informasjon om det er endringer i miljøet til barn/unge i barnehage/skole.
 • De har også rett til å få vite hva som gjøres for å bedre miljøet, og de bør bli involvert i arbeidet.
 • Denne informasjonen kan bli gitt via ukeplan/månedsbrev e.l

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Skap felles forståelse

 • Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barn/ungdom der dere sammen definerer hva som ser ut til å være strevsomt for barnet/ungdommen.
 • Dere blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen.
 • Tilsvarende blir gjort om det gjelder en gruppe eller klasse.
 • Deltar ikke barn/ungdom i dette møtet, avklares her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer, og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.
 • Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer.
 • Som hovedregel skal foresatte også bidra med et tiltak, felles innsats mot felles mål.
 • Forbered evalueringsmøtet.
 • Husk at barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barn/ungdoms meninger skal vektlegges.
 • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barn/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Evalueringsmøte

 • På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.
 • Det er tre mulige utfall av evalueringen:

Utfall 1:

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
   – Avslutt loggen.

Utfall 2:

  • Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
   Eller
  • Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
   Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

Utfall 3:

  • Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
  • Dere ser behov for hjelp fra flere/andre eksterne støttetjenester og ber leder om å få drøfte saken på et BTI- møte.
  • Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Medvirkning:

 • Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

BTI- møte oppstart

 • BTI- møte: Flere støttetjenester koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsettinger og er kjent med hverandres innsats.

Forutsetning for (før) møtet:

 • Ulike tiltak skal være prøvd ut over tid i individsaker.
  • Stafettlogg skal være opprettet.
 • I et BTI-møte stiller alle med «åpent sinn»  og er opptatt av å få nytt blikk på situasjonen. Ingen har konkludert i forkant av hva eller hvem som kan eller bør gjøre hva.

Gjennomføring av BTI-møte systemnivå:

 • Barnehagen/skolen gjennomfører et BTI- møte rundt noe de opplever som en utfordring i hverdagen. 
 • Utfordringen kan være knyttet til miljøet innad i større/mindre grupper, og/eller på avdeling/i klasser.  
 • Utfordringen kan være avdekket på bakgrunn av observasjoner, innspill, utviklingsområdet i barnehage- eller skolebasert kompetanseutvikling, rapport for Stafettlogger, avvik e.l. 
 • Møtet bygges opp etter modell for pedagogisk analyse.
 • Se møtemal for systemmøte i verktøykassen.

Gjennomføring av BTI-møte individnivå:

 • Gjennomfør BTI- møte med foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak.
 • NB! Det er viktig at den som arbeider tettest med barn/ungdom deltar i møtet. Det er naturlig at kontaktlærer eller pedagog deltar.
 • Presenter hva dere har en uro for.
 • Rektor/styrer leder møtet, bruk møtemalen dere finner i verktøy.
 • Det er viktig at ingen parter i BTI-møte kan «bestille» oppdrag/tiltak fra hverandre i et BTI-møte. Det skal være en faglig vurdering den enkelte tjeneste gjør etter å ha blitt involvert i arbeidet.
 • Gjelder uroen en gruppe eller klasse gjennomføres BTI-møte uten foresatte. Navn skal ikke nevnes i et slikt møte, om det ikke er hentet inn samtykke fra aktuelle foresatte.

Dokumentasjon:

 • Referat legges inn i Stafettloggen i individsaker. Stafettholder skriver dette.
 • For gruppe eller klasse skrives referat i ordinært dokumentasjonssystem. Kontaktlærer/pedagog skriver dette.
 • For BTI-møte på systemnivå – temasaker – skriver leder referat.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

BTI- møte – planlegg tiltak

 • Når saken er presentert  for- og belyst av representantene i BTI- møte, jmfr. struktur for møtet, planlegges aktuelle tiltak.
 • Det er støttetjenestene selv som definerer hvilke tiltak de kan bidra med. Ingen parter kan «bestille» tiltak av andre tjenester/aktører.
 • De ulike partene som har behov for hjelp bestemmer hvilke tiltak de vil prøve ut.
 • Som hovedregel skal det alltid være et tiltak som foresatte bidrar med inn i arbeidet, i tillegg til tiltak som gjennomføres av aktuelle støttetjenester.

Dokumentasjon: 

 • I individsaker: Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i Stafettloggen. Få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Oppfølging:

 • Til slutt i BTI-møtet på individnivå avtaler dere hvem som jobber videre sammen i loggmøter.
  • I loggmøter er det partene som er involvert i tiltakene som møtes. Barn/ungdom, foresatte og de aktuelle støttetjenester.
  • I loggmøtene evaluerer partene tiltak og vurderer nye tiltak. Det er viktig med korte og effektive loggmøter, gjerne 20-30 minutt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

 • Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer.
 • Forbered et loggmøte der dere skal evaluere tiltak.
 • Husk at barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barn/ungdoms meninger skal vektlegges.
 • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barn/ungdom i forkant av evalueringen, for å få deres egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

 • Gjennomfør et loggmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barn/ungdoms situasjon har endret seg.
 • Få med barn/ungdoms opplevelse av endring. Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barn/ungdoms meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om vegen videre

 • På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.
 • Det er tre mulige utfall av evalueringen:

Utfall 1.

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
   – Avslutt loggen.
 •  Utfall 2.
  • Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter, eller
  • Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
   Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

Utfall 3.

  • Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra andre/støttetjenester.
  • Drøft aktuelle videre samarbeidspartnere i samarbeid med foresatte og barn/ungdom. Foresatte må gi samtykke til samarbeid med disse.
  • Lag henvisning/melding til de aktuelle støttetjenester, og kall dem inn til møte på nivå 3.  Stafettholder sikrer korrekt henvisning/melding.

Medvirkning:

NB! Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuell instans

 • Stafettholder og foresatte/barn/ungdom presenterer det barn/ungdom strever med for aktuell støttetjeneste.
 • Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.
 • Gjelder det gruppe/klasse blir foresatte informert om arbeidet og samarbeidet.
 • Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen.
 • Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat.
 • Avklar hvem som kaller inn til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

 • Aktuell støttetjeneste legger fram plan for videre tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.
 • Avtal tid og inviter til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

 • Avtalt plan blir iverksatt og gjennomført på aktuelle arenaer.
 • Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

 • Evaluer om barn/ungdoms situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.
 • Få med barn/ungdoms opplevelse av endring.
 • Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy